Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dla naszych Przedsiębiorców

 

Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business" już od dekady wspiera działalność małopolskiego biznesu. Co roku wręcza także statuetki „Pióra Biznesu" dla najwybitniejszych firm, instytucji i osób. Rozmawiamy z Prezesem Adamem Udzielą.

ROZMAWIAŁA: ALICJA ROSTKOWSKA - EuroStyl Nowe Spojrzenie - 06/2013

 

Panie Prezesie mija 10 lat od powstania Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” - niezależnej organizacji zrzeszającej firmy z województwa małopolskiego. Skąd pomysł na stworzenie takiej organizacji? Od czego Państwo zaczynali?

 

Był rok 2002. W Polsce trwały intensywne przemiany społeczno-ekonomiczne, w wyniku których tworzyło się coraz więcej nowych jedno- lub kilkuosobowych podmiotów gospodarczych. Wiele z nich w wyniku rozwoju rozrastało się do kilkunasto- lub kilkudziesięcioosobowych przedsiębiorstw. W warunkach gospodarki rynkowej właściciele, kadra menadżerska szukali możliwości dalszego rozwoju, borykając się jednocześnie z trudnościami wynikającymi z niestabilnego prawa gospodarczego, trudnego kredytu, konkurencji taniego importu z krajów azjatyckich. Niełatwy a nawet można powiedzieć, że elitarny stał się dostęp do przedakcesyjnych środków pomocowych Unii Europejskiej. Powstawały w kraju różnego rodzaju organizacje zrzeszające przedsiębiorców dla ich obrony i reprezentowania wspólnych interesów. Odbywało się to najczęściej na bazie powiązań terytorialnych, biznesowych lub koleżeńskich.

Jesienią 2002 roku z inicjatywy kolegi Ryszarda Księżyka została zgłoszona idea powołania takiego Stowarzyszenia, które zrzeszałoby małe firmy. W czerwcu 2003 roku odbyło się pierwsze bardziej formalne zebra-nie, na którym powołano komitet Założycielski w składzie: Andrzej Wojtas - Przewodniczący, Tadeusz Stanieć - Wiceprzewodniczący, Magdalena Szczepańska - Sekretarz, Ryszard Księżyk i Antoni Nowakowski - Członkowie. Komitet przygotował statut i doprowadził do odbycia w dniu 29 lipca 2003 roku Walnego Zebrania Założycieli, w którym uczestniczyło 23 założycieli. Walne Zebranie zatwierdziło statut Stowarzyszenia ze wskazaniem jego pierwszej siedziby przy ul. Lekarskiej 1, w Krakowie oraz organu w osobie Prezydenta Miasta Krakowa, a także wybrało organy statutowe Stowarzyszenia.

Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 73 podmioty gospodarcze.

 

Jakie były przełomowe momenty w historii Stowarzyszenia?

 

W czasie dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenie organizowało szereg spotkań biznesowych swoich członków z przedstawicielami banków, firm ubezpieczeniowych i consultingowych, urzędów takich jak ZUS, służby skarbowe, Urząd pracy, PARP, MARR, izb gospodarczych. Spotykaliśmy się także z przedstawicielami samorządu lokalnego. Mieliśmy możliwość kilkakrotnie gościć Prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Wielokrotnie spotykaliśmy się z Wiceprezydentem Tadeuszem Trzmielem i innymi wiceprezydentami i dyrektorami wydziałów Urzędu Miasta Krakowa.

Odbywały się także spotkania z udziałem konsulów generalnych Słowacji, Ukrainy, Austrii, podczas których prezentowane były możliwości współpracy gospodarczej.

Stowarzyszenie organizowało także szkolenia nade wszystko cenione spotkania integracyjne. Podczas cyklicznych spotkań przekazywane były członkom informacje o możliwościach skorzystania z unijnych funduszy pomocowych czy udziału w misjach gospodarczych za granicą. Sporadycznie prowadzona działalność gospodarcza Stowarzyszenia przynosiła nieco funduszy na działalność. Obecnie trwają prace nad rozwinięciem tej formy aktywności. Stowarzyszenie zorganizowało misję gospodarczą do Pragi oraz Nowej Zelandii i Australii. Współpracuje z MARR -em, Lewiatanem i innymi organizacjami gospodarczymi. Jest współorganizatorem corocznego balu Kół Gospodarczych, z którego dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.

 

Panie Prezesie jakie cele stawia przed sobą Stowarzyszenie?

 

- reprezentowanie interesów i dobrego imienia Członków Stowarzyszenia wobec instytucji rządowych, samorządowych i osób trzecich,

- organizowanie dla członków Stowarzyszenia profesjonalnej pomocy prawnej, ekonomicznej, księgowej oraz marketingowej,

- pomoc w pozyskiwaniu z różnych źródeł środków finansowych dla rozwijania działalności gospodarczej, ochrona dobrego imienia i interesów członków przez wskazywanie niesolidnej i nieuczciwej konkurencji oraz nierzetelnej działalności firm krajowych i zagranicznych,

- podnoszenie wiedzy Członków Stowarzyszenia, rozpowszechnianie informacji ekonomiczno-finansowych, naukowych, technicznych i innych, stała troska o poprawę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz o rozwój prywatnej działalności gospodarczej,

- współpraca z instytucjami mającymi wpływ na likwidację barier rozwoju przedsiębiorczości,

- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku dla Członków Stowarzyszenia i ich rodzin w sferze kulturalno-oświatowej oraz sportowo-turystycznej,

- tworzenie inicjatyw i programów sprzyjających realizacji wspólnych zakupów, inicjowanie i wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Członków Stowarzyszenia, prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód ma służyć realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, współpraca ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze.

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business” od kilku lat przyznawane są „Pióra Biznesu”. Kto i za co otrzymuje te nagrody?

 

W grudniu 2005 roku powołana została Kapituła do nominowania do nagrody: statuetki „Pióra Biznesu”, a tym samym ustanowione zostało honorowe wyróżnienie statuetką „Pióra Biznesu” firm, przedsiębiorców, instytucji, bądź osób szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia, promowania miasta Krakowa, Mało-polski, przedsiębiorczości. Nagrodę przyznaje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”, biorąc pod uwagę argumenty przedstawiane prze Kapitułę. W 2005 r. Zebranie Ogólne wybrało Kapitułę w składzie: Eugenia Leśniak - Przewodniczący, Ryszard Księżyk - Sekretarz, członkowie: Józef Gajewicz, Leon Lijowski, Jerzy Grzybek oraz Andrzej Stefanik, który zastąpił nieobecnego przez dłuższy czas Jerzego Grzybka. Co roku Kapituła nominuje do nagrody firmy szczególnie zasłużone. Pierwsze takie nagrody były przyznane w roku 2006. Dotychczas wręczono 31 statuetek „Pióra Biznesu”. Szczególną uwagę należy zwrócić na nagrody indywidualne przyznane przez Zarząd Krak- -Businessu na wniosek Kapituły dla Pana Prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, który został wyróżniony tą nagrodą za szczególną życzliwość i pomoc dla Stowarzyszenia. Nagrodę taką otrzymał również Pan profesor Marian Konieczny za bezinteresowne opracowanie projektu plastycznego tej nagrody i czynny udział w działaniach Stowarzyszenia. Oprócz statuetki „Pióra Biznesu” Kapituła przedstawia także Zarządowi kandydatów do uhonorowania odznaczeniami państwowymi, dyplomami, wyróżnieniami oraz innymi formami uznania. W tym roku nagrodzone zostały firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe BUDOPOL S.A. za 20-letnią solidność, profesjonalizm i staranność świadczonych usług budowlanych na rzecz Miasta i społeczności lokalnej, Drukarnia Leyko Sp. z.o.o. za długoletnie kreowanie poligrafii w Małopolsce, Hotel Novum za działalność hotelową na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności, INDEPRO Sp. z.o.o. za innowacyjne i profesjonalne usługi obrotu nieruchomościami, OWS Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów Zabezpieczających w Krakowie za wybitne osiągnięcia w organizacji pracy, PROINS S.A. za wkład w rozwój budownictwa mieszkaniowego, Elektrotechniczna Spółdzielnia Pracy im. 1 Maja w Krakowie za uruchomienie produkcji elementów metalowych dla przemysłu energetycznego. Zarząd przyznał nagrodę Panu profesorowi Karolowi Badynie za wybitne osiągnięcia w tworzeniu dzieł rzeźbiarskich oraz za sukcesy w prowadzeniu własnej pracowni odlewniczej sklasyfikowanej jako działalność artystyczna.

  • eurostyl_adam_udziela

Nasi Partnerzy

WuKaDor.pnga.pngb.pngc.pngcampioni.pngcepelia.pngd.pnge.pngf.pngg.pngh.pngi.pngj.pngk.pngl.pngm.pngo.pngp.pngpanel-pol.jpgpartner.pngpw.pngr.pngrenoma.pngs.pngt.pngu.png